Quy trình đào tạo đối với giảng viên(22/12/2020)257


Mã sốTên quy trình
QT.ĐT.11Xây dựng chương trình đào tạo
QT.ĐT.12Cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo
QT.ĐT.13Điều chỉnh học phần
QT.ĐT.14Mở học phần mới
QT.ĐT.15Quản lý đề cương chi tiết học phần
QT.ĐT.16Phân công giảng dạy
QT.ĐT.17Quản lý hồ sơ dạy học
QT.ĐT.18Tham quan thực tế, ngoại khóa và báo cáo chuyên đề
QT.ĐT.19Dự giờ chuyên môn
QT.ĐT.20Quy trình mở mã ngành đào tạo

Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved