Quy mô đào tạo(09/06/2021)1509


Hiện có 29 chuyên ngành đào tạo đại học và 01 chuyên ngành đào tạo cao đẳng với 4.080 sinh viên chính quy.
→ Biên chế năm học 2021 - 2022
→ 
Chương trình đào tạo


Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved