Quy trình đào tạo(08/12/2020)3153


Quy trình chung
Mã sốTên quy trình
QT.ĐT.01Quy trình Mở mã ngành đào tạo
QT.ĐT.02Quy trình xây dựng chương trình đào tạo
QT.ĐT.03Quy trình Cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo
QT.ĐT.04Quy trình Mở học phần mới
QT.ĐT.05Quy trình Quản lý đề cương chi tiết học phần
QT.ĐT.06Quy trình Quản lý, cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ
QT.ĐT.07Quy trình Quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp
QT.ĐT.24Quy trình cấp chứng chỉ bồi dưỡng viên chức
Quy trình đối với giảng viên
QT.ĐT.08Quy trình phân công giảng dạy
QT.ĐT.09Quy trình Tham quan thực tế, ngoại khóa, báo cáo chuyên đề
QT.ĐT.10Quy trình Dự giờ chuyên môn của giảng viên
QT.ĐT.11Quy trình Quản lý hồ sơ dạy học
Quy trình đối với sinh viên
QT.ĐT.12Quy trình Xây dựng kế hoạch học tập và đăng ký học phần
QT.ĐT.13Quy trình Xin nghỉ học tạm thời
QT.ĐT.14Quy trình Xin học lại
QT.ĐT.15Quy trình Xin chuyển trường
QT.ĐT.16Quy trình Xin học ngành hai
QT.ĐT.17Quy trình Xin nhận điểm I
QT.ĐT.18Quy trình Xin bảo lưu kết quả học tập
QT.ĐT.19Quy trình Xét và công nhận tốt nghiệp
Tin tức liên quan

    • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved