Giới thiệu Phòng đào tạo (04/12/2020)4318


     1. Chức năng
Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy và phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.
      2. Nhiệm vụ
a) Mở mã ngành, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy: hoạch định chiến lược đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy; định hướng cơ cấu, phát triển các lĩnh vực, ngành đào tạo và các chương trình đào tạo; hướng dẫn, hỗ trợ các khoa về thủ tục mở ngành, chuyên ngành mới; quản lý chương trình đào tạo; tổ chức xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.
b) Tổ chức, quản lý hoạt động dạy học trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy: xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo; đề xuất, xây dựng phương thức đào tạo; xây dựng và triển khai quy chế quy định, văn bản liên quan đến hoạt động đào tạo; tham gia quản lý quá trình học tập và tốt nghiệp của sinh viên.
c) Quản lý văn bằng, chứng chỉ giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh; cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ đã cấp theo quy định.
d) Tổ chức, quản lý hoạt động biên soạn, xuất bản giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo.
đ) Phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; quản lý hoạt động kiến tập và thực tập cho sinh viên; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho giảng viên.
e) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội hướng nghiệp và việc làm cho sinh viên chính quy.
g) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy.


 
Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved