Quy trình đào tạo (08/12/2020)5620


  Quy trình chung
Mã số Tên quy trình
QT.ĐT.01 Quy trình Mở mã ngành đào tạo
QT.ĐT.02 Quy trình xây dựng chương trình đào tạo
QT.ĐT.03 Quy trình Cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo
QT.ĐT.04 Quy trình Mở học phần mới
QT.ĐT.05 Quy trình Quản lý đề cương chi tiết học phần
QT.ĐT.06 Quy trình Quản lý, cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ
QT.ĐT.07 Quy trình Quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp
QT.ĐT.24 Quy trình cấp chứng chỉ bồi dưỡng viên chức
  Quy trình đối với giảng viên
QT.ĐT.08 Quy trình phân công giảng dạy
QT.ĐT.09 Quy trình Tham quan thực tế, ngoại khóa, báo cáo chuyên đề
QT.ĐT.10 Quy trình Dự giờ chuyên môn của giảng viên
QT.ĐT.11 Quy trình Quản lý hồ sơ dạy học
  Quy trình đối với sinh viên
QT.ĐT.12 Quy trình Xây dựng kế hoạch học tập và đăng ký học phần
QT.ĐT.13 Quy trình Xin nghỉ học tạm thời
QT.ĐT.14 Quy trình Xin học lại
QT.ĐT.15 Quy trình Xin chuyển trường
QT.ĐT.16 Quy trình Xin học ngành hai
QT.ĐT.17 Quy trình Xin nhận điểm I
QT.ĐT.18 Quy trình Xin bảo lưu kết quả học tập
QT.ĐT.19 Quy trình Xét và công nhận tốt nghiệp
QT.ĐT.20 Quy trình Xét và công nhận tốt nghiệp (VLVH)
Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved