Các quyết định mở ngành đào tạo (31/03/2021)1474


CÁC QUYẾT ĐỊNH CẤP PHÉP MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành/Chuyên ngành Mã ngành Quyết định cho phép
mở mã ngành
Quyết định đổi tên ngành
Giáo dục Mầm non
7140201 8678/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH 6147/QĐ-BGDĐT
Giáo dục Tiểu học 7140202 1576/QĐ-BGD&ĐT-ĐH 6147/QĐ-BGDĐT
Giáo dục Chính trị 7140205 1576/QĐ-BGD&ĐT-ĐH 6147/QĐ-BGDĐT
Giáo dục Thể chất 7140206 6260/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH 6147/QĐ-BGDĐT
Sư phạm Toán học 7140209 1576/QĐ-BGD&ĐT-ĐH 6147/QĐ-BGDĐT
Sư phạm Tin học 7140210 8678/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH 6147/QĐ-BGDĐT
Sư phạm Vật lý 7140211 6260/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH 6147/QĐ-BGDĐT
Sư phạm Hóa học 7140212 6260/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH 6147/QĐ-BGDĐT
Sư phạm Sinh học 7140213 6260/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH 6147/QĐ-BGDĐT
Sư phạm Ngữ văn 7140217 1576/QĐ-BGD&ĐT-ĐH 6147/QĐ-BGDĐT
Sư phạm Lịch sử 7140218 6260/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH 6147/QĐ-BGDĐT
Sư phạm Địa lý 7140219 8678/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH 6147/QĐ-BGDĐT
Sư phạm Âm nhạc 7140221 6912/QĐ-BGDĐT 6147/QĐ-BGDĐT
Sư phạm Mỹ thuật 7140222 8678/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH 6147/QĐ-BGDĐT
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 1576/QĐ-BGD&ĐT-ĐH 6147/QĐ-BGDĐT
Sư phạm Công nghệ 7140246 513/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH 1296/QĐ-BGDĐT
Ngôn ngữ Anh (Biên phiên dịch) 7220201 6196/QĐ-BGD&ĐT 6147/QĐ-BGDĐT
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh kinh doanh) 7220201 6196/QĐ-BGD&ĐT 6147/QĐ-BGDĐT
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) 7220201 6196/QĐ-BGD&ĐT 6147/QĐ-BGDĐT
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 6912/QĐ-BGDĐT 6147/QĐ-BGDĐT
Quản lý văn hóa 7229042 7163/QĐ-BGDĐT 6147/QĐ-BGDĐT
Việt Nam học 7310630 6196/QĐ-BGD&ĐT 6147/QĐ-BGDĐT
Quản trị kinh doanh 7340101 6196/QĐ-BGD&ĐT 6147/QĐ-BGDĐT
Tài chính - Ngân hàng 7340201 6912/QĐ-BGDĐT 6147/QĐ-BGDĐT
Kế toán 7340301 7249/QĐ-BGD&ĐT 6147/QĐ-BGDĐT
Khoa học môi trường 7440301 7249/QĐ-BGD&ĐT 6147/QĐ-BGDĐT
Khoa học máy tính 7480101 513/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH 6147/QĐ-BGDĐT
Nông học 7620109 1054/QĐ-BGDĐT  
Nuôi trồng thủy sản 7620301 7163/QĐ-BGDĐT 6147/QĐ-BGDĐT
Công tác xã hội 7760101 2952/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH 6147/QĐ-BGDĐT
Quản lý đất đai 7850103 7249/QĐ-BGD&ĐT 6147/QĐ-BGDĐT
Giáo dục Mầm non 61140201 1822/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH 6147/QĐ-BGDĐT
Sư phạm Lịch sử và Địa lý 7410249 3580/QĐ-BGDĐT  
Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 3581/QĐ-BGDĐT  

Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved