Quy mô đào tạo (09/06/2021)2865


Hiện có 31 chuyên ngành đào tạo đại học và 01 chuyên ngành đào tạo cao đẳng.
→ Biên chế năm học 2021 - 2022
→ Chương trình đào tạoTin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved