Nghiệm thu giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo (30/03/2022)314


Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2022, Hội đồng tổ chức thẩm định các tài liệu phục vụ đào tạo, tại phòng họp 503H2 – Trường Đại học Đồng Tháp.

Các tài liệu được nghiệm thu trong lần này, bao gồm:
- Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên các trường Đại học ở Đồng bằng sông Cưu Long hiện nay
- Quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch
- Cải cách hành chính ở tỉnh Đồng Tháp một số kết quả và kinh nghiệm
    
Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved