Nghiệm thu giáo trình phục vụ đào tạo (cấp bộ môn) (19/07/2022)425


Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2022, Hội đồng tổ chức thẩm định giáo trình "Thanh tra, kiểm tra và đánh giá trong quản lý giáo dục" phục vụ đào tạo (cấp bộ môn), tại phòng họp 203H2 – Trường Đại học Đồng Tháp.

 

Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved