Nghiệm thu giáo trình phục vụ đào tạo (11/08/2022)382


Sáng ngày 09 tháng 8 năm 2022, Hội đồng tổ chức thẩm định giáo trình "Thanh tra, kiểm tra và đánh giá trong quản lý giáo dục" phục vụ đào tạo, tại phòng họp 503H2 – Trường Đại học Đồng Tháp.
Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved