Thẩm định tài liệu phục vụ đào tạo (13/08/2022)524


Chiều ngày 11 tháng 8 năm 2022, Hội đồng tổ chức thẩm định các tài liệu phục vụ đào tạo, tại phòng họp Hiệu bộ – Trường Đại học Đồng Tháp.

Các tài liệu được thẩm định bao gồm:
- Toán rời rạc;
- Khoa học tư duy và phát triển năng lực tư duy khoa học trong giáo dục và đào tạo;
- Hỏi đáp môn Triết học Mác - Lênin.


Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved