Kế hoạch năm học

Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ I năm học 2023 - 2024 hình thức đào tạo chính quy

Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ I năm học 2023 - 2024 hình thức đào tạo chính quy (20/06/2023)

Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ Hè năm học 2021-2022 Hình thức đào tạo chính quy

Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ Hè năm học 2021-2022 Hình thức đào tạo chính quy (10/05/2022)

Kế hoạch triển khai hoạt động dạy - học năm học 2021 - 2022

Kế hoạch triển khai hoạt động dạy - học năm học 2021 - 2022 (27/08/2021)

Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2021-2022, Hình thức đào tạo chính quy

Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2021-2022, Hình thức đào tạo chính quy (18/06/2021)

Kế hoạch giảng dạy học kỳ Hè năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy

Kế hoạch giảng dạy học kỳ Hè năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy (15/04/2021)

Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy

Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy (15/04/2021)

Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy

Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy (15/04/2021)

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved