Kế hoạch năm học

Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ Hè năm học 2021-2022 Hình thức đào tạo chính quy

Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ Hè năm học 2021-2022 Hình thức đào tạo chính quy (10/05/2022)

Kế hoạch triển khai hoạt động dạy - học năm học 2021 - 2022

Kế hoạch triển khai hoạt động dạy - học năm học 2021 - 2022 (27/08/2021)

Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2021-2022, Hình thức đào tạo chính quy

Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2021-2022, Hình thức đào tạo chính quy (18/06/2021)

Kế hoạch giảng dạy học kỳ Hè năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy

Kế hoạch giảng dạy học kỳ Hè năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy (15/04/2021)

Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy

Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy (15/04/2021)

Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy

Kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2020-2021, Hình thức đào tạo chính quy (15/04/2021)

Kế hoạch hoạt động dạy học năm học 2019-2020

- Cụ thể hóa các hoạt động đào tạo theo Biên chế năm học 2018 - 2019 áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy tại Trường Đại học Đồng Tháp; - Quy định cụ thể nội dung, thời gian, đối tượng thực hiện công việc; - Thống nhất một số quy định, biểu mẫu liên quan tới hoạt động dạy học trong năm học 2019 - 2020. (08/12/2020)

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved