Kiến tập - Thực tập

Thông báo triển khai Thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm năm học 2022-2023

Thông báo triển khai Thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm năm học 2022-2023 (11/01/2023)

Thông báo triển khai Thực tập cơ sở các ngành sư phạm năm học 2022-2023

Thông báo triển khai Thực tập cơ sở các ngành sư phạm năm học 2022-2023 (20/12/2022)

Thư giới thiệu sinh viên thực tập tốt nghiệp năm học 2022-2023

Thư giới thiệu sinh viên thực tập tốt nghiệp năm học 2022-2023 (14/12/2022)

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved