Văn bản hướng dẫn

Thông tư 35/2021/TT-BGDĐT Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học

Thông tư 35/2021/TT-BGDĐT Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học (12/01/2022)

Các quyết định ban hành khung chương trình đào tạo

Thông tin chi tiết các quyết định ban hành khung chương trình đào tạo (17/12/2021)

Ban hành Mẫu Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học

Quyết định 1595/QĐ-ĐHĐT về việc Ban hành Mẫu Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học (22/08/2021)

Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (25/06/2021)

Quyết định ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng giáo dục đại học

Quyết định ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng giáo dục đại học (19/06/2021)

Quyết định ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Đồng Tháp

Quyết định ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Đồng Tháp (14/05/2021)

Các quyết định mở ngành đào tạo

Thông tin chi tiết Các quyết định mở ngành đào tạo tại trường Đại học Đồng Tháp (31/03/2021)

Quy định về tổ chức và hoạt động của bộ môn trong Trường Đại học Đồng Tháp

Quy định về tổ chức và hoạt động của bộ môn trong Trường Đại học Đồng Tháp (25/02/2021)

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved