Biểu mẫu

Tổ chức học phần thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm - Năm học 2022-2023

Tổ chức học phần thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm - Năm học 2022-2023 (06/01/2023)

Quyết định ban hành quy định về thực tập cơ sở đối với ngành đào tạo trình độ đại học, hình thức chính quy

Quyết định ban hành quy định về thực tập cơ sở đối với ngành đào tạo trình độ đại học, hình thức chính quy (27/12/2022)

Quy định về thực tập nghề nghiệp đối với các ngành đào tạo trình độ đại học và trình độ cao đẳng Giáo dục Mầm non

Quy định về thực tập nghề nghiệp đối với các ngành đào tạo trình độ đại học và trình độ cao đẳng Giáo dục Mầm non (13/09/2022)

Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo

Biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo (08/12/2020)

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved