Nguyễn Thị Nhành

Nguyễn Thị Nhành

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Học vị: ThS.GVC.

Điện thoại: 0919 339 331

Email: ntnhanh@dthu.edu.vn

Trực tiếp phụ trách mảng công tác: Quản lý, điều hành hoạt động dạy học:
1.Điều hành hoạt động dạy học hệ chính quy. 2.Điều hành nhóm vận hành phần mềm quản lý đào tạo và các công việc liên quan đến phần mềm quản lý đào tạo.
3.Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình đào tạo; Xây dựng biên chế năm học hệ chính quy.
4.Tổ chức xây dựng, phát triển chương trình đào tạo Vừa làm vừa học.
5.Tổ chức xây dựng, nghiệm thu, thẩm định bài giảng và tài liệu phục vụ đào tạo.
6.Phụ trách tổ chức xét tốt nghiệp hệ chính quy; Phối hợp xét tốt nghiệp hệ VLVH; Tham gia phát bằng tốt nghiệp.
7.Quản lý phân công giảng dạy hệ chính quy; Tổng hợp khối lượng hoạt động giảng dạy hệ chính quy.
8.Xây dựng báo cáo tổng hợp về điều hành hoạt động dạy học và công tác quản lý đào tạo.
9.Thư ký Đề án Ngoại ngữ Quốc gia.
10.Thực hiện công tác, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Trưởng phòng và Lãnh đạo trường.
Nhân sự Phòng Đào tạo

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved