Nguyễn Ngọc Hiền

Nguyễn Ngọc Hiền

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Học vị: TS.GVC

Điện thoại: 0919 242 928

Email: nguyenngochien@dthu.edu.vn

Trực tiếp phụ trách mảng công tác: Quản lý hoạt động phát triển kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo trực tuyến và đối ngoại; Đồ án, khóa luận tốt nghiệp:
1.Phụ trách trực tiếp, tham mưu công tác tổ chức, quản lý hoạt động kiến tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp, hoạt động thực tế chuyên môn, ngoại khóa và báo cáo chuyên đề.
2.Tổ chức xây dựng, phát triển chương trình đào tạo từ xa, đào tạo song ngành.
3.Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình kiến tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp, thực tế chuyên môn, ngoại khóa và đào tạo trực tuyến.
4.Phụ trách trực tiếp, tham mưu công tác tổ chức, quản lý hoạt động các hội thi nghiệp vụ cho sinh viên, báo cáo chuyên đề.
5.Phụ trách trực tiếp hoạt động đào tạo trực tuyến.
6.Phụ trách công tác tư vấn tuyển sinh hệ chính quy.
7.Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nhà trường thực hiện các hoạt động kiến tập sư phạm, thực tập cơ sở và thực tập tốt nghiệp, thực tế chuyên môn, ngoại khóa.
8.Điều hành nhóm kiến tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp.
9.Thực hiện công tác, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Trưởng phòng và Lãnh đạo trường.
Nhân sự Phòng Đào tạo

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved