Trần Thanh Thúy

Trần Thanh Thúy

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: ThS.

Điện thoại: 02773 882 155

Email: ttthuy@dthu.edu.vn

1. Phụ trách hoạt động phát triển kỹ năng cho sinh viên và giảng viên.
2. Phụ trách hoạt động hội thi nghiệp vụ sư phạm nghề nghiệp.
3. Thủ kho văn bằng, chứng chỉ.
4. Công tác thi đua - khen thưởng của đơn vị, hoạt động KH&CN.
5. Thực hiện công tác, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.
Nhân sự Phòng Đào tạo

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved