Tống Thế Thưởng

Tống Thế Thưởng

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: ThS.

Điện thoại: 0939958686

Email: ttthuong@dthu.edu.vn

1. Công tác tư vấn tuyển sinh.
2. Phụ trách công tác kiến tập sư phạm; thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm; Liên hệ với các đơn vị trong và ngoài nhà trường thực hiện các hoạt động kiến tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm.
3. Quản lý hoạt động thỉnh giảng, sinh viên học song ngành.
4. Hỗ trợ soạn thảo văn bản.
5. Thực hiện công tác, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.
Nhân sự Phòng Đào tạo

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved