Trần Thị Bích Phượng

Trần Thị Bích Phượng

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: ThS.

Điện thoại: 02773 881 619

Email: bphuongdhdt@gmail.com

1. Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
2. Báo cáo tổng hợp công tác liên quan đến đào tạo chính quy.
3. Lưu giữ, bảo quản hồ sơ liên quan đến văn bằng, chứng chỉ.
4. Tham gia xét tốt nghiệp.
5. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo phòng về lĩnh vực công tác được phân công.
Nhân sự Phòng Đào tạo

Liên kế Web


  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved