Bùi Văn Thắng

Bùi Văn Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng

Học vị: TS. GVC

Điện thoại: 0986 671145

Email: bvthang@dthu.edu.vn

1.Chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo trường về mọi hoạt động của phòng.
2.Tổ chức xây dựng, phát triển chương trình đào tạo Chính quy; tham gia kiểm định chương trình đào tạo.
3.Tổ chức xây dựng đề án mở các ngành đào tạo mới trình độ đại học.
4.Quản lý văn bằng, chứng chỉ.
5.Quản lý nhân sự, hành chính của đơn vị.
6.Tổ chức xây dựng các quy chế của đơn vị, quy định về đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng GDMN hệ chính quy.
7.Tổ chức xây dựng, nghiệm thu, thẩm định giáo trình phục vụ đào tạo.
8.Quản lý mời giảng ngoài trường.
9.Thực hiện công tác, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo trường.
Nhân sự Phòng Đào tạo

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved