Phạm Thiết Trường

Phạm Thiết Trường

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: ThS.

Điện thoại: 02773 882 155

Email: pttruong@dthu.edu.vn

1. Công tác xây dựng, phát triển chương trình đào tạo.
2. Phụ trách công tác giáo trình, bài giảng.
3. Tổng hợp và thanh toán chế độ giảng dạy của giảng viên hệ chính quy.
4. Hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng.
5. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo phòng về lĩnh vực công tác được phân công.
Nhân sự Phòng Đào tạo

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved