Phan Hồng Khanh

Phan Hồng Khanh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: ThS.

Điện thoại: 02773 881 116

Email: phkhanh@dthu.edu.vn

1. Phụ trách công tác thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm; Liên hệ với các đơn vị trong và ngoài nhà trường thực hiện các hoạt động thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm; hỗ trợ tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên.
2. Hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh.
3. Phụ trách các hoạt động thực tế chuyên môn, ngoại khóa và báo cáo chuyên đề.
4. Hỗ trợ thống kê thừa giờ hệ chính quy.
5. Hỗ trợ công tác đồ án, khóa luận tốt nghiệp.
6. Thực hiện công tác, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.
Nhân sự Phòng Đào tạo

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved