Võ Tấn Vinh

Võ Tấn Vinh

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: ThS.

Điện thoại: 0916 908 923

Email: vtvinh@dthu.edu.vn

1. Điều hành hoạt động dạy học của các Khoa: Khoa Ngoại ngữ; Khoa Kinh tế; Khoa Sư phạm KHXH.
2. Cập nhật chương trình đào tạo vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo; Hỗ trợ công tác xây dựng, phát triển chương trình đào tạo các Khoa phụ trách.
3. Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thời khóa biểu giảng dạy của giảng viên.
4. Tiếp nhận sinh viên đăng ký môn học, khối lượng học tập, điều chỉnh môn học.
5. Tham gia xét tốt nghiệp.
6. Phụ trách website của đơn vị.
7. Thực hiện công tác, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.
Nhân sự Phòng Đào tạo

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved